ความคิดเห็น

ระบบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเรียนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อนำความคิดเห็นทั้งหมดไปพัฒนาและปรับปรุงในการเรียนการสอน